Personvernerklæring

Informasjon om behandling av personopplysninger i REDGO NorwayInformasjon om behandling av personopplysninger i REDGO Norge.

Vi tar personopplysningene dine på alvor og vil at du skal føle deg trygg på at vi beskytter dem. Her forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker opplysninger om deg, beskriver rettighetene dine og hvordan du kan ivareta dem.

1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person, for eksempel fødselsnummer, adresse, telefonnummer og lignende. Slike opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne betjene deg som medlem og kunde.

2. Hva er behandling av personopplysninger?

Behandling av personopplysninger er enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, bruk, overføring eller sletting.

3. Hva er et behandlingsgrunnlag?

For at behandlingen av personopplysninger skal være lovlig, så må den være basert på et rettslig grunnlag, som kalles behandlingsgrunnlag. Ulike behandlingsgrunnlag er beskrevet i personopplysningsloven. De behandlingsgrunnlagene som er mest relevante for REDGO er:

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med den personen eller bedriften personopplysningene gjelder
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde lover og regler
 • REDGO har berettigede interesser i behandlingen, som er nødvendige, og disse veier tyngre enn de registreres interesser

4. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene, og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at tiltak for å etterleve personvernreglene, herunder at krav til internkontroll og informasjonssikkerhet, er etablert.

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er REDGO Norway AS, Nydalsveien 33, 0484 Oslo, org.nr. 886 768 052. REDGO Norway AS er eid av Gjensidige Mobility Group, som er en del av Gjensidige Forsikring ASA.

5. Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

5.1
Kjøp og fornyelse av bil- og hjem-medlemskap til privatkunder

REDGO behandler personopplysninger i forbindelse med kjøp og fornyelse av medlemskap til privatkunder. Dette gjelder både medlemskap knyttet til bil og til hjem. 

Behandlingsgrunnlag
Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å inngå og oppfylle avtalen med deg, eller gjennomføre tiltak på anmodning fra deg før en avtaleinngåelse. 

5.2 Kjøp og fornyelse av bil-medlemskap til bedriftskunder

REDGO behandler personopplysninger i forbindelse med kjøp og fornyelse av bilmedlemsskap til bedriftskunder. 


Behandlingsgrunnlag
Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å inngå og oppfylle avtalen med bedriften, eller gjennomføre tiltak på anmodning fra bedriften før en avtaleinngåelse. 

5.3 Administrasjon av medlemskap

Vi behandler personopplysningene dine for å ivareta medlemskapet ditt. Medlemmene våre er registrert i et medlemsregister. Vi kommuniserer med deg om endringer i tjenestene våre, endring av vilkår, og for å gi deg annen viktig informasjon. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med fakturering og gjennomføring av de avtalene vi har inngått med deg, som veihjelp og assistanse. 


Behandlingsgrunnlag
Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

5.4 Behandling av henvendelser

Når vi får henvendelser fra deg bruker vi opplysningene om deg for å besvare dem. Det kan for eksempel være spørsmål om produktene og tjenestene våre, og enten henvendelsen kommer på telefon, e-post, via sosiale medier eller chat.


Behandlingsgrunnlag

REDGO har en berettiget interesse i å kunne gi god informasjon og gi svar på spørsmålene dine.

5.5 Gjennomføring av veihjelp/assistanse

Vi behandler personopplysninger for å kunne gi deg veihjelp eller annen assistanse i henhold til ditt medlemskap. Dette kan være opplysninger som hvor bilen din befinner seg ved behov for veihjelp.


Behandlingsgrunnlag
Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

 

5.6 Kundeoppfølging og markedsføring

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kundeoppfølging og markedsføring. Dette gjør vi gjennom nyhetsbrev og SMS-kampanjer. Du kan reservere mot markedsføring fra oss.


Behandlingsgrunnlag
REDGO har en berettiget interesse i å markedsføre sine produkter og tjenester.

5.7 Opptak av telefonsamtaler

Hvis du ringer til REDGO vil telefonsamtalen tas opp. Formålet med dette er å sikre dokumentasjon på hva som ble avtalt over telefon. Telefonsamtalene lagres inntil ett år. Etter dette, vil de slettes. Du kan velge at telefonsamtalen ikke skal tas opp. 

Behandlingsgrunnlag

REDGO har en berettiget interesse i å ta opp telefonsamtalene for dokumentasjonsformål. Du vil imidlertid kunne reservere deg, slik at telefonsamtalen ikke tas opp.

 

5.8 Oppfylle rettslige forpliktelser

REDGO behandler personopplysninger der det er nødvendig for å oppfylle krav fra myndighetene og følge lover, blant annet rapportering til offentlige myndigheter, rettslige pålegg og bokføringskrav.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler foretaket.

 

6. Innsamling av personopplysninger

6.1  Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Personopplysninger som vi samler inn, kan blant annet være;

 • Generell identifikasjon- og kontaktopplysninger som for eksempel: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato.
 • Andre identifikasjonsnummer som er utstedt av offentlige myndigheter, som registreringsnummer på kjøretøy,
 • Opplysninger som er nødvendig for å levere produkter og tjenester, som for eksempel opplysninger om forsikringsselskap, lokasjon ved behov for veihjelp
 • Økonomiske opplysninger, som betalingsopplysninger der det er nødvendig.

I vår Cookie policy kan du lese om de informasjonskapslene vi benytter på våre nettsider, og om de elektroniske spor vi logger.

6.2 Kilder personopplysningene innhentes fra

Dersom du er medlem hos oss, innhenter vi som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel offentlige eller private institusjoner, som for eksempel:

 • Brønnøysundregistrene
 • Det sentrale motorvognregisteret
 • TFF Auto

6.3 Vi informerer deg

Du vil bli informert dersom vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller det er på det rene at du allerede kjenner til de opplysningene varselet skal inneholde.

 

7. Utlevering av personopplysningene dine
Når det er nødvendig og lovlig, kan REDGO utlevere personopplysningene dine til andre.

7.1 Tjenesteleverandører og samarbeidspartnere

Vi kan utlevere personopplysningene til tredjepart hvis det er nødvendig for å gjennomføre et oppdrag for å oppfylle den avtalen du har med oss.

7.2 Offentlige myndigheter

I noen tilfeller krever loven at vi utleverer opplysninger til andre parter. Det kan forekomme utleveringsplikt til politi, domstolene, advokat eller til tilsynsmyndigheter.

 

8. Bruk av databehandlere
Vi inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle personopplysningene dine på annen måte enn det som er avtalt med oss, og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi bruker databehandlere blant annet som leverandører av IKT-tjenester.

 

9. Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS
REDGO behandler personopplysninger hovedsakelig innenfor EU/EØS-området. Det kan bli nødvendig å overføre personopplysninger til et land utenfor EU/EØS-området (tredjelandsoverførsel), for eksempel for å utføre IKT-tjenester. Vi vil da sikre at personvernet blir godt ivaretatt gjennom å inngå avtaler med leverandører basert på kontrakter som garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, for eksempel EU-Kommisjonens standard kontraktsbestemmelser for overførsel til tredjeland.

 

10. Hvor lenge lagringer vi personopplysningene dine?
Personopplysningene dine behandles så lenge du har et medlemskap hos REDGO. Etter at en medlemskapet hos oss er sagt opp, vil REDGO slette personopplysningene dine. Opplysninger som vi er lovpålagt å lagre i henhold til Bokføringsloven, vil lagres i fem år.

 

11. Automatiserte individuelle avgjørelser
I REDGO bruker vi automatiserte individuelle avgjørelser. De er viktige for en effektiv drift. I slike avgjørelser kan profilering inngå. Dersom resultatet av automatiserte individuelle avgjørelser påvirker deg i betydelig grad, kan du kreve manuell vurdering av avgjørelsen. I de tilfeller der denne retten oppstår vil du få informasjon om dette.

 

12. Dine rettigheter
Personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter når vi behandler personopplysningene dine. Nedenfor beskriver vi rettighetene, når de gjelder, og hvordan du kan benytte deg av rettighetene.

Vi gjør oppmerksom på at bruk av noen av rettighetene kan påvirke vår mulighet for å levere produktet og tjenestene til deg, eller levere det på samme måte. Et eksempel på dette er der samtykke til å behandle visse opplysninger er nødvendig for en avtale, og der vi bruker opplysninger om deg til å tilpasse råd og tilbud til deg.

12.1 Innsyn

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, samt få en kopi av disse.

12.2 Korrigering

Dersom du mener at de personopplysningene i har om deg ikke er riktige eller er ufullstendige, har du rett til å be om at personopplysningene rettes eller oppdateres.

12.3 Sletting

Du kan be om at vi sletter personopplysningene dine dersom:

 • du mener at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de var innhentet til
 • du ønsker å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss, og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen
 • behandlingen av personopplysningene ikke utføres i tråd med gjeldende lov

12.4 Begrense behandling av personopplysninger


Du har også rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset dersom du mener at:

 • informasjonen vi har om deg ikke er riktig
 • hvis vi ikke trenger personopplysningene for formålene de var innsamlet for, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende, eller forsvare et rettskrav
 • Behandlingen av personopplysningene ikke utføres i tråd med gjeldende lov

12.5 Innsigelse

Dersom behandlingen av personopplysningene dine bygger på vår berettigede interesse kan du motsette deg behandlingen dersom du har spesielle grunner knyttet til din særlige situasjon. Dette gjelder ikke dersom vi kan fremlegge tvingende berettigede grunner for behandlingen.

12.6 Motsette seg behandling for markedsføringsformål

Du har en ubetinget rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine knyttet til direkte markedsføring.

12.7 Trekke tilbake samtykke

Hvis bhandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykket ditt, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket. At samtykket trekkes tilbake, påvirker ikke lovligheten av hvordan vi brukte personopplysningene dine før det ble trukket tilbake.

12.8 Portabilitet

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine som du har gitt til oss. Kopien skal du få i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet skiller seg fra retten til innsyn ved at du kun har rett til personopplysninger som du selv har gitt til oss og som behandles etter visse lovlige behandlingsgrunnlag, for eksempel for å inngå eller oppfylle en avtale med deg.

     
13. Klagerett og andre henvendelser
Dersom du har opplevd noe som er i strid med GDPR, eller har andre spørsmål knyttet til dette, kan du kontakte oss på følgende mail: personvern@redgo.no

 
Du har også mulighet til å rette klagen til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.